اخبار نارین گیمز

News

تغییرات هیئت مدیره نارین گیمز

بیانیه تغییرات هیئت مدیره شرکت نارین ایده پاسارگارد به شرح زیر می‌باشد:

مجمع عمومی عادی شرکت نارین ایده پاسارگاد در ساعت 9:00 مورخ 15/04/1400 با حضور تمامي شرکاء در محل سالن اجتماعات مجتمع باغ بهشت تشكيل و پس ازشور و مشورت اعضاء هیئت مدیره و سمت ایشان به شرح زیر تعیین گردید.
1-آقای محسن تسخیری به سمت رئیس هیئت مدیره
2-آقای کیوان جعفری فشارکی به سمت مدیر عامل
3–خانم ندا جعفری فشارکی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره

Please enter a valid email address.